Coronavirus

Op dit moment is het eerste geval van coronavirus in Nederland vastgesteld. Mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten hebben, hebben nog steeds meer kans dat het een gewone griep betreft dan dat het coronavirus betreft. Het virus verspreidt zich door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door mensen zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. In verband met de verspreiding van het coronavirus heeft 2grip een advies opgesteld aan werkgevers. Download het advies hier.

Klanttevredenheidsonderzoek

2grip staat voor kwaliteit! Daarom zijn wij op dit moment bezig met het behalen van een ISO 9001 : 2015 certificering. Met deze certificering verbeteren wij de kwaliteitsnormen van ons bedrijf. Kort samengevat: hiermee verbeteren wij onze dienstverlening. Een onderdeel van de ISO 9001: 2015 certificering is het klanttevredenheidsonderzoek. Via dit onderzoek hebben wij onze klanten gevraagd een mening te geven over 2grip. In het onderstaande formulier is de uitslag van het onderzoek te lezen. Mocht je op basis van dit rapport nog vragen hebben, dan kun je contact met […]

Casus: Ontslag op staande voet vanwege niet meewerken aan re-integratie houdt stand bij rechter

Een werkneemster was op staande voet ontslagen na herhaalde waarschuwingen dat zij niet meewerkte aan haar re-integratie. De bedrijfsarts acht een medewerkster in de thuiszorg in staat re-integratiewerkzaamheden te doen. De medewerkster komt echter niet opdagen. De werkgever geeft haar een schriftelijke waarschuwing dat zij bij niet-meewerken zullen overgaan tot een loonstop. Nadat ze wederom niet meewerkt wordt de loonstop doorgevoerd. De medewerkster gaat ook niet in op herhaalde verzoeken voor een persoonlijk gesprek. Aan de derde uitnodiging wordt wel gehoor gegeven, waarna de loonstop wordt opgeheven. Op 21 maart […]

Wet Compensatie Transitievergoeding

Met de kennis dat dienstverband na twee jaar ziekte beëindigd moeten worden is het van belang te weten dat de Wet compensatie Transitievergoeding van kracht wordt. Dit betekent dat: Een klein stukje geschiedenis: onder het oude recht, had een werknemer bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (vrijwel) nooit aanspraak op een ontslagvergoeding. Met de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) heeft een werkgever niet alleen te maken met een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken, maar komt daar boven op ook nog de betaling van de wettelijke transitievergoeding. In de […]

Verplichting om dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft een opmerkelijke uitspaak gedaan: een werkgever is verplicht het “slapend” dienstverband met een zieke werknemer te verbreken. De werkgever wilde het dienstverband in stand houden om te voorkomen dat hij zijn werknemer een transitievergoeding (ontslagvergoeding) moet betalen. Het zogeheten Scheidsgerecht Gezondheidszorg, dat oordeelt over geschillen in de zorgsector, dwingt hem nu een ontslagprocedure te beginnen. Een werkgever moet een werknemer die ziek wordt, twee jaar loon doorbetalen. Als hij vervolgens het dienstverband wil verbreken, dan moet hij daarvoor toestemming vragen van het UWV en de werknemer […]

Wij gaan verhuizen naar een nieuwe locatie!

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat wij gaan verhuizen. Vanwege de succesvolle groei van de afgelopen jaren zijn wij op zoek gegaan naar een andere locatie. Vandaag verhuizen wij naar ons nieuwe kantoor in Nijmegen. Op maandag 21 januari is de nieuwe locatie operationeel. Het nieuwe adres is: Kerkenbos 1049 6546 BB Nijmegen Het nieuwe kantoor biedt ons alle gewenste mogelijkheden die wij als bedrijf nodig hebben. Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen op onze nieuwe locatie. Namens het gehele team, 2grip

Loondoorbetaling bij ziekte

In de praktijk zien we dat het regelmatig fout gaat als het gaat om de vraag òf het loon überhaupt doorbetaald moet worden bij ziekte en hoe hoog dat loon dan moet zijn. Ook worden de termen loonopschorting en loonstop door elkaar – en als gevolg daarvan – niet goed gebruikt. De werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij de beoordeling van de ziekte van de werknemer. Het lijkt een open deur en dat is het ook, maar toch gaat dit nog regelmatig fout: het is niet […]

Premie Werkhervattingskas

Het UWV heeft onlangs de premies (WGA en ZW) die tezamen de premie Werkhervattingskas vormen gepubliceerd. De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe. Hoe hoog de premie precies is, horen werkgevers eind 2018 via een beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van de premie die UWV hanteert, hangt namelijk direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt. Wij adviseren u om zodra u de betreffende beschikking […]

Is uw Risico Inventarisatie & Evaluatie nog up-to-date?

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere werkgever – ongeacht de omvang van het bedrijf – een Risico Inventaris & Evaluatie (RI&E) moet opstellen. Naast het opstellen van de RI&E is het ook verplicht om op basis van de bevindingen een plan van aanpak op te stellen. Aan welke eisen moet de RI&E voldoen? een overzicht geven van alle risico’s die het werk met zich meebrengt; een beschrijving van de mogelijke gevaren en de risico-beperkende maatregelen; een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (in ieder geval voor jeugdige werknemers […]

Karen Schulz- van der Vliet

Vol ongeloof en verdriet moeten wij u helaas berichten dat onze dierbare collega en mede-oprichtster Karen Schulz- van der Vliet afgelopen week zeer onverwachts is overleden. Karen was als arbeidsdeskundige en casemanager altijd vol overgave bezig met haar vak, haar bedrijf en haar collega’s. Haar betrokkenheid, geduld en optimisme gaan we ontzettend missen. Karen laat een grote leegte achter bij haar familie, haar echtgenoot Mark en haar dochter Noa, maar ook bij ons. Mocht u willen reageren of nog vragen hebben over de verdere voortgang, dan kunt u contact opnemen […]