wet compensatie transitievergoeding

Wet Compensatie Transitievergoeding

By: | Tags: | Comments: 0 | februari 18th, 2019

Met de kennis dat dienstverband na twee jaar ziekte beëindigd moeten worden is het van belang te weten dat de Wet compensatie Transitievergoeding van kracht wordt. Dit betekent dat:

Een klein stukje geschiedenis: onder het oude recht, had een werknemer bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (vrijwel) nooit aanspraak op een ontslagvergoeding. Met de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) heeft een werkgever niet alleen te maken met een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken, maar komt daar boven op ook nog de betaling van de wettelijke transitievergoeding. In de praktijk heeft dit erin geresulteerd dat sommige werkgevers zieke werknemers na het eindigen van de loondoorbetalingsperiode op de loonlijst houden.

Wat betekent de wijziging

Werkgevers worden gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding bij ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer. Dat geldt zowel voor werknemers die twee jaar ziek zijn geweest als voor werknemers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan en een transitievergoeding krijgen.

Welke voorwaarden gelden

 • Aanvraag voor compensatie kan per 1 april 2020 worden ingediend;
 • De termijn voor het indienen van een aanvraag is uiterlijk zes maanden na betaling van de transitievergoeding;
 • Voor ‘oude gevallen’ heeft de regeling terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. In die gevallen dient de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 ingediend te worden;
 • Voor het verkrijgen van compensatie is de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd niet van invloed. Met andere woorden, of de arbeidsovereenkomst nu is opgezegd met toestemming van het UWV, of is ontbonden, of is geëindigd middels een vaststellingsovereenkomst of indien een tijdelijk contract niet is verlengd, maakt voor het verkrijgen van een compensatie niet uit.

Het compensatiebedrag van de transitievergoeding is niet onbeperkt

 • Het compensatiebedrag is gelimiteerd tot de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Dat betekent dat de periode dat een arbeidsovereenkomst ‘slapend’ is gehouden buiten de compensatie van de transitievergoeding valt;
 • Het compensatiebedrag bedraagt niet meer dan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon;
 • Indien aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd (wegens onvoldoende re-integratie inspanningen), wordt die periode buiten de compensatie van de transitievergoeding gelaten.

Welke informatie is nodig bij het indienen

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
 • Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ontslagvergunning van het UWV, beschikking van de kantonrechter of beëindigingsovereenkomst);
 • Indien er geen ontslagvergunning is van het UWV: een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de bedrijfsarts;
 • Loonstroken van het tijdens ziekte betaalde loon;
 • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding

You must be logged in to post a comment.