Casus

Casus: Ontslag op staande voet vanwege niet meewerken aan re-integratie houdt stand bij rechter

By: | Tags: | Comments: 0 | februari 20th, 2019

Een werkneemster was op staande voet ontslagen na herhaalde waarschuwingen dat zij niet meewerkte aan haar re-integratie.

De bedrijfsarts acht een medewerkster in de thuiszorg in staat re-integratiewerkzaamheden te doen. De medewerkster komt echter niet opdagen. De werkgever geeft haar een schriftelijke waarschuwing dat zij bij niet-meewerken zullen overgaan tot een loonstop. Nadat ze wederom niet meewerkt wordt de loonstop doorgevoerd. De medewerkster gaat ook niet in op herhaalde verzoeken voor een persoonlijk gesprek. Aan de derde uitnodiging wordt wel gehoor gegeven, waarna de loonstop wordt opgeheven.

Op 21 maart 2018 verschijnt zij plots op het spreekuur bij de bedrijfsarts en meldt een achteruitgang. De bedrijfsarts vindt echter dat zij belastbaar is voor 2 x 1,5 uur lichte huishoudelijke taken.

Omdat de werkneemster het hier niet mee eens is, verzoekt de werkgever haar een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Ook wordt aangegeven dat het loon weer wordt opgeschort. Het UWV geeft aan dat de medewerkster onvoldoende meewerkt aan haar re-integratie.

De werkgever nodigt haar uit voor een gesprek en meldt dat als zij hieraan niet voldoet, haar contract per direct beëindigd wordt. In het gesprek geeft ze aan niet in staat te zijn tot re-integratie. Daarop krijgt ze een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts voor een beoordeling. Hieraan geeft tot ze tweemaal toe geen gehoor, waarna haar arbeidscontract wordt beëindigd.
De rechtsbank komt tot het oordeel dat het ontslag rechtsgeldig is gegeven. Ook de loonsancties zijn terecht toegepast.

In dit soort complexe verzuimzaken is dossieropbouw en het zetten van alle juridisch noodzakelijk stappen cruciaal om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

You must be logged in to post a comment.