PreAct

Privacy Statement

Privacy Statement

2grip bv respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Wanneer u informatie wilt over onze dienstverlening, vragen wij u ons te bellen of een email te sturen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de service te verlenen waar u om gevraagd heeft en om u op een zorgvuldige manier van dienst te kunnen zijn.
 
2grip bv legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens worden in geen enkel geval en op geen enkele wijze aan derden verstrekt, behalve als u daar toestemming voor verleent. Wel kan deze informatie worden gebruikt, om u te informeren over relevante producten en diensten van 2grip bv. Indien u hier bezwaar tegen heeft of andere vragen heeft over het privacy statement, kunt u contact met ons opnemen.
 
Dienstverlening
 
Met betrekking tot onze dienstverlening, verwijzen we voor algemene informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens onder meer naar de Handleiding voor Verwerkers van Persoonsgegevens, zoals deze is opgesteld door en op te vragen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 
Uiteraard handelt 2grip bv volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gedragscodes van de beroepsvereniging van Register casemanagers en van de Register Arbeidsdeskundigen.
 
De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze bestanden en systemen goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Voor vragen over de wijze waarop 2grip bv omgaat met persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.
 
Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies en onrechtmatige verwerking. Op medewerkers van 2grip bv rust een geheimhoudingsplicht.
 
2grip verzamelt en verwerkt bijzondere (medische) persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van arbeidsdeskundig onderzoek, casemanagement in het kader van de Wet verbetering Poortwachter of andere (arbo)dienstverlening die tot doel heeft de werkgever te ondersteunen bij een adequate verzuimbegeleiding, re-integratie of op andere wijze werkhervatting van werknemers.
 
2grip behoudt zich het recht voor wijzingen aan te brengen in het privacystatement.