PreAct

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2Grip BV

Artikel 1

Algemeen

1.1

2Grip is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt haar cliënten te adviseren en ondersteunen in het beperken en/of beheersbaar(der) maken van (de gevolgen van) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid.

1.2

2Grip wordt ten alle tijde uitsluitend vertegenwoordigd door mevrouw K. van der Vliet en/of de heer M. Schulz. Indien de cliënt in aanraking komt met een ander dan bovengenoemde personen, die desondanks deze vertegenwoordigingsbevoegdheid pretendeert, dient de cliënt 2Grip hierover direct te informeren.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen 2Grip en haar cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van 2Grip BV met, voor of jegens de cliënt. Indien de algemene voorwaarden éénmaal tussen partijen van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit artikel vallen ook alle door 2Grip BV ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 3

Totstandkoming overeenkomsten

3.1

Een overeenkomst van opdracht tussen 2Grip en de cliënt komt pas tot stand nadat de door de cliënt verstrekte opdracht vervolgens uitdrukkelijk schriftelijk door 2Grip is aanvaard. Een vooraf aan de cliënt verstrekte prijsindicatie wordt geacht uitsluitend een uitnodiging tot onderhandeling te zijn.

 

Artikel 4 

Partijen

4.1

Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend met 2Grip te worden of te zijn aangegaan en niet met een aan 2Grip verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van cliënt en/of 2Grip is dat de werkzaamheden (slechts) door een bepaalde aan 2Grip verbonden persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is een ieder die, al dan niet in dienstbetrekking, voor of ten behoeve  van 2Grip werkzaam is niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

4.2

2Grip verricht haar werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van haar contractpartij. Derden kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is de cliënt niet toegestaan haar rechten uit de overeenkomst met 2Grip of rechten die anderszins verband houden met de door 2Grip te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden en/of de wijze waarop deze werkzaamheden al dan niet zijn uitgevoerd, over te dragen op derden, tenzij 2Grip daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

4.3

Indien 2grip BV zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar verplichting gebruik te maken van derden. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

Artikel 5

Verplichtingen van 2Grip

5.1

De uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de cliënt verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2

De met de cliënt afgesproken termijnen met betrekking tot de door 2Grip uit te voeren werkzaamheden zijn richtlijnen en geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6

Verplichtingen van de cliënt

6.1

De cliënt is gehouden zorg te dragen voor een correcte nakoming van de overeengekomen betalingsverplichting.

6.2

De cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door 2Grip verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan 2Grip te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan 2Grip verstrekte gegevens en informatie. Indien voornoemde feiten, omstandigheden, gegevens en informatie niet geheel juist zijn, onvolledig zijn of niet tijdig worden verstrekt komen alle nadelige gevolgen daarvan voor rekening van de cliënt en heeft 2Grip het recht de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gehanteerde tarieven in rekening te brengen.

6.3

Indien (een deel van de) werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van de cliënt, dient de werkplek die de cliënt de aan 2Grip verbonden persoon aanbiedt te voldoen aan de eisen die de wet stelt, als ware de aan 2Grip verbonden persoon een werknemer van de cliënt. De cliënt vrijwaart 2Grip van alle aanspraken van aan 2Grip verbonden personen of door 2Grip ingeschakelde derden, die nadeel ondervinden omdat de cliënt niet aan deze verplichting heeft voldaan. Ook aanspraken op grond van artikel 7:611 BW vallen daaronder. Indien de werkplek niet aan de eisen der wet voldoet heeft 2Grip het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de werkplek wel aan de gestelde eisen voldoet. 

 

Artikel 7 

Duur van de overeenkomst

7.1

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst tussen 2Grip en de cliënt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij de overeenkomst door beide partijen enkel na afloop van het eerste jaar tussentijds kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7.2

Opzegging geschiedt schriftelijk, middels een aangetekende brief of deurwaardersexploot.

7.3

Een overeenkomst kan uitsluitend door één van beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:

a. De andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;

b. De andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;

c. De reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.

 

Artikel 8

Betaling

8.1

 2Grip maakt gebruik van een vast tariefstelsel, afhankelijk van het pakket dat de cliënt kiest en het aantal werknemers van de cliënt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een ander tarief is overeengekomen.

8.2

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen betaalt de cliënt steeds voor één kwartaal aan diensten voordat de werkzaamheden aanvangen. 

8.3

Betaling vindt plaats binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze termijn geldt als fatale termijn.

8.4

Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

8.5

2Grip beoordeelt jaarlijks of per 1 januari van het volgende jaar een tariefwijziging plaatsvindt. Bij een tariefwijziging wordt de cliënt wordt hier uiterlijk in november van het voorgaande jaar over geïnformeerd. Uitsluitend indien de tarieven stijgen met meer dan 10% ten opzichte van de laatst geldende tarief, is de cliënt in afwijking van artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden ook in het eerste jaar gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

8.6  

Indien door omstandigheden die redelijkerwijs toerekenbaar zijn aan de cliënt en/of in diens risicosfeer vallen, geplande werkzaamheden niet door 2Grip kunnen worden verricht, is de cliënt evenwel de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan 2grip BV verschuldigd. Deze vergoeding kan onder omstandigheden in overleg worden gematigd.

 

Artikel 9 

Aansprakelijkheid

9.1

Zodra de cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens 2Grip heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze  aanspraak jegens 2Grip schriftelijk aan 2Grip mee te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding jegens 2Grip een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor 2Grip aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

9.2

2Grip is nimmer aansprakelijk voor omzetderving, indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van 2Grip gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel geldt niet voor opzet of grove schuld van 2Grip en/of aan haar verbonden personen.

9.3

Iedere aansprakelijkheid van 2Grip is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door 2Grip afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de cliënt reeds aan 2Grip betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) over het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte, met een maximum van € 12.500,00.

9.4

2Grip is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheden van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden.

 

Artikel 10

Geheimhouding

10.1

Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op dienstverlening van 2Grip is het Reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.

10.2

Partijen zullen alle informatie, knowhow, (persoons)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

10.3

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van die informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.

10.4

Partijen zullen de voornoemde geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle anderen die werkzaamheden voor hen zullen verrichten.

De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

 

Artikel 11

Slotbepalingen

11.1

Iedere rechtsbetrekking die voortvloeit uit of in verband met de in artikel 2 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht.

11.2

Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Hetgeen in de algemene voorwaarden en in de overeenkomst is bepaald is een volledige weergave van de afspraken die tussen partijen gelden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk daarvan wordt afgeweken.

 

11.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst met de cliënt nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal 2Grip nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

11.4

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst met de cliënt of de werkzaamheden voor cliënt of enige andere (rechts)handeling voor, met of jegens de cliënt geven partijen er de voorkeur aan om het geschil buitengerechtelijk te beslechten, in overleg, al dan niet met behulp van een mediator.

11.5

Indien het geschil, ondanks het in 11.4 bepaalde, aan de rechter wordt voorgelegd, zal het geschil in eerste aanleg en hoger beroep worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Indien 2Grip als eisende partij optreedt is, is zij gerechtigd het geschil aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.